Projekty unijne

Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych przez użytkowników końcowych.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-J029/23

Celem projektu jest podniesienie efektywności i konkurencyjności MEVSPACE (dawniej Meverywhere) na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych (SCSI), wpływającego na znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników końcowych usług internetowych.

Planowany okres realizacji projektu

01-04-2023 – 31-12-2023

Wartość projektu

1 063 950,00 zł

Dofinansowanie

662 800,00 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Mazowsze Logo Unia Europejska
Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie rozwiązań automatyzujących procesy zarządzania centrum danych poprzez cyfryzację przepływu informacji dla wzrostu bezpieczeństwa pracy w warunkach pandemii.

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.06.02.00-14-0255/21

Priorytetem Mevspace jest automatyzacja i zwiększenie efektywności zarządzania zasobami technicznymi naszego data center w dobie pandemii poprzez optymalizację procesów i ich realizację przez naszych pracowników za pomocą zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Wzrastający popyt na usługi hostingowe naszej spółki w dobie pandemii COVID-19 spowodował konieczność zdefiniowania potrzebnych zmian procesowych w zakresie optymalizacji ząrzadzania gospodarką magazynową serwerowni w celu poprawy dostępności naszych zasobów technicznych dla klientów. Dodatkowo istotne jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom poprzez stworzenie warunków dla pracy zdalnej.

Odpowiedzią jest proces cyfryzacji, który umożliwi realizację założonego planu poprzez wdrożenie dedykowanego systemu zarządzania centrum danych, minimalizując ryzyko spadku obrotów i zwiększając bezpieczeństwo pracowników w przypadku pojawienia się podobnych kryzysów w przyszłości.

Planowany okres realizacji projektu

01-04-2022 – 31-03-2023

Wartość projektu

274 800,00 zł

Dofinansowanie

137 400,00 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo PARP Logo Unia Europejska

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie autorskiej, ekologicznej i efektywnej metody chłodzenia serwerowni z wykorzystaniem energii geotermalnej.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-I612/21

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Meverywhere na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej, metody chłodzenia serwerowni wykorzystującej geotermalne warunki i naturalnie występujące wody gruntowe. Opracowany model chłodzenia charakteryzować się będzie znacząco wyższą efektywności energetyczną oraz walorami ekologicznymi, wpływając na obniżenie kosztochłonności utrzymania centrum danych i pozytywnie kreując wizerunek spółki jako odpowiedzialnej społecznie. Realizacja inwestycji ma docelowo prowadzić do wdrożenia nowych procesów i rozwiązań sprzętowych, stanowiących know-how naszej spółki, powstałych w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac B+R. Dzięki podjęciu zaplanowanych działań możliwe będzie rozpoczęcie świadczenia udoskonalonych usług hostingowych opartych o innowacyjną metodę chłodzenia przy użyciu autorskich elementów rozwijających naszą koncepcję MEVFrame.

Planowany okres realizacji projektu

1.08.2021 – 30.09.2022

Wartość projektu

5 190 770,90 zł

Dofinansowanie

2 326 076,42 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Mazowsze Logo Unia Europejska
Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych usług hostingowych w oparciu o autorską koncepcję Disaster Recovery Center.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-D890/20-00

Przedmiotem niniejszego projektu jest inwestycja, polegająca na nabyciu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwią wdrożenie prac B+R dotyczących innowacyjnego procesu świadczenia usługi w postaci metody tworzenia modułowej i ekologicznej serwerowni kontenerowej wg koncepcji Disaster Recovery Center. Realizacja niniejszego projektu umożliwi osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest wdrożenie innowacyjnej, udoskonalonej, rozszerzonej usługi hostingowej do działalności firmy. Udoskonalona usługa będzie skierowana do obecnie obsługiwanych grup docelowych w Polsce, tj. firm oraz osób prywatnych zajmujących się działalnością profesjonalną i naukową potrzebujące serwerów do obliczeń, przechowywania danych, testowania i wytwarzania aplikacji oraz wielu innych zastosowań, w tym danych o szczególnej wadze np. instytucji finansowych.

Planowany okres realizacji projektu

01-08-2020 – 31.03.2021

Wartość projektu

5 211 411,60 zł

Dofinansowanie

2 042 339,34 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Mazowsze Logo Unia Europejska
Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej usługi centrum monitorowania i diagnozowania ruchu internetowego dla poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Numer umowy o dofinansowanie

RPLD.01.02.02-10-0146/19-00

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dot. opracowania innowacyjnej usługi centrum monitorowania i diagnozowania ruchu internetowego, służącego ochronie przed cyberatakami na infrastrukturę sieciową, w tym DDoS, DoS, czy malware. Rozwiązanie obejmuje holistyczną ochronę sieci firmowej przed atakami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz ochronę pojedynczych stacji roboczych. Technologia znajduje się na III TRL – określono pożądane funkcjonalności systemu, przyjmując za punkt wyjścia zastosowanie uczenia maszynowego do odróżnienia typowych i potencjalnie groźnych ruchów sieciowych. Docelowo stworzymy prototyp systemu i zwalidujemy go w warunkach rzeczywistych na zasobach naszej spółki, uzyskując IX poziomu gotowości technologicznej.

Planowany okres realizacji projektu

01-05-2020 – 31.10.2022

Wartość projektu

5 095 631,50 zł

Dofinansowanie

3 373 866,75 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Promuje Łódzkie Logo Unia Europejska
Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań serwerowych MEVframe dla udoskonalenia procesów zarządzania danymi.

Numer umowy o dofinansowanie

RPMA.03.03.00-14-C651/19-00

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności Meverywhere na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej, autorskiej struktury budowy serwerowni, która cechować się będzie znacznie zwiększoną wydajnością, automatyzacją przy równoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię i optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni.

Zakres inwestycji obejmujący zakup środków trwałych i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia wyników prac B+R.

Planowany okres realizacji projektu

01-05-2019 – 31.03.2020

Wartość projektu

2 604 734,10 zł

Dofinansowanie

999 898,64 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Mazowsze Logo Unia Europejska
Projekt unijny

Opis projektu

Tytuł projektu

Opracowanie Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych przez użytkowników końcowych.

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.01.01.01-00-0340/18-00

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dot. opracowania Systemu Cyberochrony Serwisów Internetowych (SCSI), wpływającego na znaczącą poprawę bezpieczeństwa użytkowników końcowych usług internetowych. Technologia znajduje się na II poziomie gotowości technologicznej – określono pożądane funkcjonalności systemu i ich zastosowanie, przyjmujące za punkt wyjścia ochronę interfejsu użytkownika (UIP). Docelowo stworzymy prototyp systemu i zwalidujemy go w warunkach rzeczywistych przez integrację z serwisem internetowym partnera, co pozwoli na pozyskanie IX poziomu gotowości.

Rezultat projektu będzie innowacją produktową. Będzie to rozwiązanie w zakresie ochrony użytkowników przed wektorami ataku typu Man-in-the-Browser (MITB) i Man-in-the-Middle (MITM), stanowiące odpowiedź na zapotrzebowanie, w szczególności: banków, firm udzielających pożyczek online, hostingowych oraz sieci VOD. Będzie wyróżniać się podejściem do ochrony przed cyberatakami na serwisy internetowe, mającymi na celu nieautoryzowaną zmianę wyświetlanej treści po stronie użytkownika lub kradzież danych. Planowane cechy/funkcjonalności rezultatu, świadczące o jego przewadze na rynku to: oparcie systemu jedynie na oprogramowaniu, bezagentowy charakter, uodpornienie na wektor ataku typu MITB oraz monitoring prób ingerencji w sesję w czasie rzeczywistym.

Planowany okres realizacji projektu

01.10.2018 – 31.03.2020

Wartość projektu

4 137 293,00 zł

Dofinansowanie

2 671 866,80 zł

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny Logo Rzeczpospolita Polska Logo Meverywhere Logo Unia Europejska

Become our reseller

Buy and resell Mevspace services at great prices.