Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument (zwany dalej: “Regulamin”), określa ogólne warunki świadczenia usług dzierżawy serwerów dedykowanych, VPS oraz usług dodatkowych, zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mevspace.com, jej domen oraz pozostałych kanałów sprzedaży, o ile takie zostaną udostępnione (dalej łącznie: „Usługi”).
  2. Usługa jest świadczona przez MEVSPACE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Augustyna Locciego 33, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000346299; NIP nr 7282739782; numer REGON 100818967 (dalej: „Usługodawca”).
  3. Usługa skierowana jest zarówno do konsumentów, tj. osób fizycznych zawierających umowę na świadczenie Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Konsument”), jak i do przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych wpisanych do przewidzianych prawem rejestrów, posiadających numer NIP i REGON, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. (dalej łącznie określani jako: „Użytkownik”).
  4. Użytkownicy korzystający z usług Usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik nie dysponuje dostępem fizycznym do serwerów i pozostałych urządzeń realizujących Usługi.
 2. Rejestracja w Panelu Klienta
  1. Warunkiem korzystania z Usług jest rejestracja na stronie www.mevspace.com (wraz z jej domenami) oraz opłacenie faktury za Usługi.
  2. Rejestracja jest procesem mającym na celu założenie Konta Użytkownika (dalej: „Konto Użytkownika”) i jest niezbędna do składania zleceń, zgłoszeń i zarządzania zakupionymi Usługami oraz do zakupu nowych Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach udostępnionego przez Usługodawcę Panelu Klienta (dalej: „Panel Klienta”).
  3. Konto Użytkownika to konto, które jest indywidualne przypisane do Użytkownika w ramach korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownik może się na nie zalogować poprzez użycie przypisanych mu loginu i hasła. Za jego pomocą Użytkownik może zarządzać zakupionymi Usługami.
  4. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać aktualny adres poczty elektronicznej, którego późniejsza modyfikacja nie jest możliwa, numer NIP i REGON w przypadku podmiotów prawnych i pozostałe informacje wymagane do prawidłowego wystawienia dokumentu sprzedaży.
  5. W przypadku zmiany przez Użytkownika danych mających na celu właściwe dostarczenie Usług, Użytkownik jest zobowiązany do ich jak najszybszej aktualizacji na Koncie Użytkownika. Wszelka korespondencja wysłana do Użytkownika na ostatni podany adres e-mail uznawana jest za doręczoną.
  6. Usługodawca może zażądać od Użytkownika dostarczenia dokumentów potwierdzających dane podane przy rejestracji lub dane zaktualizowane w formie wskazanej przez Usługodawcę.
  7. Użytkownik może usunąć konto w dowolnym czasie, pod warunkiem braku aktywnych Usług. Usunięcie konta jest możliwe przez użycie odpowiedniej funkcji po zalogowaniu do Panelu Klienta. Usunięcie konta jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Danych Osobowych przez Usługodawcę.
  8. Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz wszelkie zlecenia związane z Usługą odbywają się̨ w formie elektronicznej za pośrednictwem Panelu Klienta lub poczty elektronicznej wysyłanej z autoryzowanego w Panelu Klienta adresu e-mail. Zlecenia z innych adresów e-mail nie będą realizowane.
 3. Zamówienie, zawarcie i wykonanie Umowy
  1. Korzystanie z Usługi jest płatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.mevspace.com. (dalej: „Cennik”) lub zgodnie z cenami ustalonymi na podstawie indywidualnej wyceny. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
  2. Standardowe oferty oraz parametry Usług prezentowane są na stronie www.mevspace.com. Szczegółowe warunki świadczenia Usług zostają ustalone poprzez wybór opcji Usług przez Użytkownika.
  3. Dostępność Usług oferowanych przez Usługodawcę jest określona na stronie sprzedażowej www.mevspace.com.
  4. Użytkownik za pośrednictwem strony www.mevspace.com może wysłać zapytanie o indywidualne uzgodnienia zakresu Usług do Usługodawcy na adres e-mail: info@mevspace.com.
  5. Umowa na świadczenie Usług zostaje zawarta w formie elektronicznej (dalej: „Umowa”) z chwilą akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i wybrania określonej opcji świadczenia Usługi.
  6. Umowy zawierane są na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Po tym okresie Umowa podlega automatycznemu rozwiązaniu, chyba że zostanie odnowiona na zasadach określonych w tym punkcie. Przez odnowienie Umowy rozumie się zawarcie kolejnej Umowy na następny okres tożsamy z poprzednim w celu kontynuowania ciągłości Usługi, chyba że Użytkownik poinformuje e-mailowo lub pisemnie Usługodawcę o woli zmiany okresu świadczenia Usługi.
  7. Odnowienie Umowy następuje, gdy przed wygaśnięciem obowiązującej Umowy zostanie zaksięgowana wpłata za wystawioną fakturę proforma za kolejny okres tożsamy z poprzednim, następujący bezpośrednio po zakontraktowanym w danej Umowie.
  8. Usługodawca wystawi za poszczególne okresy rozliczeniowe z góry faktury proforma z 7 - dniowym terminem płatności. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, kwartał, pół roku lub rok – w zależności od wybranej przez Użytkownika długości świadczenia Usług.
  9. Usługa zostanie uruchomiona w ciągu maksymalnie 72 godzin (lub innym czasie wskazanym na stronie www.mevspace.com), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od chwili zaksięgowania płatności za fakturę proforma.
  10. Zaksięgowanie opłaty za fakturę proforma powoduje wystawienie faktury VAT. Faktura VAT znajduje się w Panelu Klienta oraz zostaje wysłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Panelu Klienta. Dedykowany adres do doręczeń faktur może zostać dodany przez Użytkownika po zalogowaniu się do Panelu Klienta lub w trakcie rejestracji. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
  11. Akceptowane przez Usługodawcę formy płatności prezentowane są w części transakcyjnej na stronie www.mevspace.com. Klient może wybrać następujące formy płatności: BitPay, PayPal, przelew tradycyjny, a także płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  12. W przypadku, gdy Użytkownik nie opłaci zamówionej Usługi (na podstawie wystawionej faktury proforma) Usługa ta nie zostanie uruchomiona lub zostanie wyłączona.
  13. Okres, na który została zamówiona Usługa liczony jest od daty aktywacji Usługi.
  14. Umowa obowiązuje przez okres, na jaki została zawarta (czas określony) w zależności od treści oświadczenia złożonego przez Użytkownika podczas procedury zamawiania Usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania należności za Usługi przez cały okres obwiązywania Umowy.
  15. Umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron.
  16. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika opłat z tytułu świadczenia Usługi w terminach wskazanych w fakturze proforma oraz w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, pod warunkiem uprzedniego wezwania go do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu co najmniej siedmiodniowego (7) terminu.
  17. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nieuruchomienia przez Usługodawcę Usługi w określonym terminie, pomimo wypełnienia przez Użytkownika wszystkich obowiązków określonych w Regulaminie związanych z procedurą uruchomienia Usługi oraz w przypadku naruszenia przez Usługodawcę postanowień Regulaminu, pod warunkiem uprzedniego wezwania go do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu co najmniej siedmiodniowego (7) terminu.
  18. Jeśli Umowa została zawarta na indywidualnych warunkach wówczas może zostać rozwiązana na zasadach i w terminie w niej określonych.
  19. Oświadczenia o rozwiązaniu Umowy lub o zmianie okresu jej trwania mogą być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Strony lub pisemnie na adres siedziby / zamieszkania Stron.
  20. Usługodawca ma prawo do usunięcia wszystkich danych z serwera i ponownym przekazaniu go do sprzedaży następnego dnia po rozwiązaniu Umowy, chyba że Strony ustalą inny termin.
  21. Sprzęt udostępniony Użytkownikowi w ramach Usługi stanowi własność Usługodawcy i może zostać przez Usługodawcę odinstalowany po zakończeniu świadczenia Usług.
 4. Okres testowy Usługi
  1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi Usługi testowe w ramach dostępnych możliwości technicznych.
  2. Usługi testowe mają na celu umożliwienie Użytkownikowi przetestowania ich rzeczywistego działania.
  3. Okres, na jaki zostaje uruchomiona Usługa testowa jest ustalany indywidualnie z Użytkownikiem.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść Użytkownik korzystając z Usługi testowej, chyba że szkody takie wystąpiły z wyłącznej winy Usługodawcy.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby osoby trzecie korzystające z Usług Użytkownika przy wykorzystaniu Usług świadczonych przez Usługodawcę przestrzegały Regulaminu, który zaakceptował Użytkownik.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do terminowych płatności za Usługi zgodnie z Umową.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, w sposób nienaruszający przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zgodny z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, nienaruszania Regulaminu oraz praw osób trzecich. W szczególności zabronione są czynności takie jak:
   • phishing,
   • IP spoofing i pokrewne,
   • wysyłanie niepożądanych wiadomości (spam),
   • ataki DDoS,
   • naruszenie osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, praw do znaków towarowych,
   • wszelkie ataki hakerskie,
   • łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów poczty, serwerów, stron internetowych,
   • propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych, takich jak tokeny, klucze, hasła, numery kart kredytowych i podobne;
   • rozsyłanie wirusów,
   • rozpowszechnianie treści rasistowskich.
  4. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 344).
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania zawartości naruszającej Regulamin lub przepisy prawa przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych, w tym również odłączenia Usługi.
  6. W przypadku skierowania przez osobę trzecią przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych ze świadczoną Usługą, Użytkownik podejmie kroki niezbędne do ochrony Usługodawcy przed takimi roszczeniami oraz zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów, jakie Usługodawca poniósł w ramach ochrony przez takimi roszczeniami.
 6. Zobowiązania i oświadczenia Usługodawcy
  1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Panel Klienta służący do zdalnego zarządzania Usługą.
  3. Usługodawca zobowiązuje się usuwać awarie Usługi zgodnie z czasami reakcji określonymi w warunkach SLA Usługi.
  4. Usługodawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług świadczonych w ramach Umowy, z zastrzeżeniem działań jakie Usługodawca uprawniony jest podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci.
  5. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, Usługodawca w porozumieniu z Użytkownikiem podejmie niezwłocznie kroki w celu minimalizacji ewentualnych szkód i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Usług. Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą e-mail o podjętych środkach w zakresie bezpieczeństwa sieci lub Usług oraz o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków.
 7. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie określonym Regulaminem lub/i Umową, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem winy Usługodawcy.
  2. Użytkownikowi przysługuje proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty za okres, gdy Usługa nie była świadczona przez co najmniej 3 godziny nieprzerwanie z winy Usługodawcy w wysokości 1/720 opłaty za każdą godzinę nieświadczenia Usługi. Przez nieświadczenie Usługi należy rozumieć całkowity brak dostępności serwera lub sieci Internet niespowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. Dla celów wyliczenia wysokości zwrotu przyjmuje się ujednoliconą liczbę 720 godzin świadczenia Usługi w miesiącu.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nieświadczenia Usługi ograniczona jest do wysokości uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia za świadczone przez Usługodawcę Usługi.
  4. Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.
  5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła z winy Użytkownika lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Niezależnie od postanowienia pkt 5.5 Regulaminu, Usługodawca ma prawo do zablokowania Usług i/lub Konta Użytkownika w Panelu Klienta z winy Użytkownika w następujących przypadkach:
   • podanie danych nieprawdziwych i/lub mających na celu unikanie opodatkowania. Usługodawca w takim przypadku blokuje Usług i/lub Konta Użytkownika do czasu uzupełnienia danych w sposób umożliwiający zgodne z przepisami rozliczanie i świadczenie Usług,
   • w przypadku wystąpienia ataków klasy DDoS na Usługi Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania automatycznego mechanizmu czarnej dziury, zwanego także blackholingiem,
   • jeżeli działania Użytkownika powodują zagrożenia stabilnego działania systemów lub/i sieci lub/i Usług Usługodawcy, w tym czynności wymienionych w pkt. 5.3.
   • w przypadku powtarzających się zgłoszeń dotyczących wykorzystywania Usługi do wysyłania spamu,
   • w przypadku utworzenia zlecenia chargeback.
  8. Usługodawca gwarantuje parametry jakościowe świadczonych usług w zakresie podanym na stronie www.mevspace.com.
  9. Użytkownik lub jego klient ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za zawartość, treść i formę, umieszczone na nośnikach informacji udostępnianych w ramach Usług, w szczególności za:
   • przestrzeganie praw własności należących do stron trzecich,
   • przestrzeganie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych,
   • za treści publikowane, które naruszać mogą prywatność, normy etyczne i społeczne, a także służące rozpowszechnianiu informacji o charakterze zagrażającym zdrowiu i życiu, porządkowi społecznemu i obronności państwa umieszczone również przez Użytkowników lub osoby trzecie,.
   • działania określone w pkt 5.3 Regulaminu.
  10. Usługodawca nie prowadzi monitoringu ani kopii bezpieczeństwa serwerów i pozostałych usług Użytkownika.
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • problemy techniczne spowodowane błędną konfiguracją Usługi wykonaną przez Użytkownika, a które mogą utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usług lub korzystaniem sprzecznym z postanowieniami Regulaminu,
   • problemy z funkcjonowaniem Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności związanych z utratą haseł, zmianami w konfiguracji BIOS lub firmware dokonanych przez Użytkownika, udostępnienia Portalu Klienta osobom trzecim,
   • zawartość umieszczaną przez Użytkownika lub osoby trzecie na serwerach udostępnionych w ramach Usługi,
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - zgodnie z treścią art. 27/38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), w przypadku zawierania Umowy poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość, przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od chwili zawarcia Umowy , bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z wykonanymi Usługami.
  2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane poczta na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 9.2. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mevspace.com. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi wskazanemu w pkt.8.1. w przypadku:
   • zawarcia umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, która został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Usługodawca jednocześnie informuje, że poprzez zamówienie przez osobę fizyczną, o której mowa w pkt. 8.1 Usług realizowanych w sposób automatyczny (aktywacja serwerów VPS, serwerów dedykowanych, kopii bezpieczeństwa) Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą realizacji Usługi, tj. od udostępnienia tejże Usługi Użytkownikowi.
 9. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może wnosić do Usługodawcy o reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana lub od dnia doręczenia faktury zwierającej nieprawidłowe obliczenie należności za świadczone Usługi.
  2. Reklamacje należy przesłać w formie pisemnej na adres MEVSPACE Sp. z o.o., ul. Augustyna Locciego 33, 02-928 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@mevspace.com albo za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.mevspace.com.
  3. Reklamacja powinna zawierać: dane podmiotu zgłaszającego (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko), adres do korespondencji, rodzaj świadczonej Usługi (numer Usługi, adres IP serwera), określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz - w przypadku reklamacji składanej pisemnie – podpis reklamującego.
  4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli występuje konieczność uzupełnienia reklamacji, o czym Usługodawca informuje reklamującego niezwłocznie, okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia, który w przypadku konieczności uzupełnienia zaczyna biec dnia od doręczenia uzupełnionej reklamacji.
  5. W razie odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie ze sposobem przedstawionym przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym lub nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie w jakiej została złożona reklamacja i przesłana na adres wskazany w reklamacji albo – jeżeli reklamacja złożona była w formie elektronicznej – na adres e-mail, z którego została wysłana lub inny wskazany przez reklamującego.
 10. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Usługodawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy przetwarza dane osobowe takie jak: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów oraz adresy e-mail podane przez Użytkownika („Dane osobowe”) w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych) (dalej: RODO). Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest MEVSPACE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Augustyna Locciego 33.
  2. Usługodawca ponadto oświadcza, że:
   • przetwarza Dane Osobowe wyłącznie przez czas trwania Umowy i w celu jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • zobowiązał pracowników lub współpracowników albo podwykonawców mających dostęp do Danych Osobowych do zachowania tych danych w poufności oraz do przestrzegania mechanizmów ochrony danych osobowych przewidzianych przepisami RODO,
   • wprowadził organizacyjne i techniczne środki w celu zabezpieczenia Danych Osobowych,
   • o ile będzie to możliwe, zwróci Użytkownikowi lub zniszczy wszelkie Dane Osobowe niezwłocznie po zakończeniu lub wygaśnięciu Umowy, chyba że właściwe przepisy nakładają na Usługodawcę obowiązek przechowywania takich danych przez okres dłuższy,
   • niezwłocznie poinformuje Użytkownika o jakimkolwiek naruszeniu zasad bezpieczeństwa mającym wpływ na Dane Osobowe i udzieli pomocy Użytkownikowi w celu usunięcia skutków naruszeń,
   • jeżeli będzie to konieczne, udzieli Użytkownikowi wsparcia w udzieleniu odpowiedzi na indywidualne wnioski osób fizycznych realizujące ich uprawnienia wynikające z RODO.
  3. W przypadku konieczności powierzenia Usługodawcy przetwarzania danych podlegających właściwym przepisom o ochronie danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę, w celu podpisania stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 11. Cesja Umowy
  1. W przypadku chęci zmiany danych zarejestrowanego Użytkownika będącego Konsumentem („Cedent”) na osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą („Cesjonariusz”), Użytkownik zobowiązany jest przekazać odpowiednie zlecenie zawierające dane rejestrowe podmiotu za pośrednictwem Panelu Klienta oraz dokona czynności wskazanych w pkt 11.2. Po ich przekazaniu zmiana zostaje wprowadzona przez Usługodawcę wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym, pod warunkiem przesłania zlecenia wraz z kompletnymi danymi nowego Użytkownika na co najmniej 7 dni przed końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego („Cesja”). W przeciwnym razie zmiana taka zostanie wprowadzona od kolejnego Okresu rozliczeniowego.
  2. W celu realizacji Cesji Cesjonariusz zakłada Konto Użytkownika w Panelu Klienta co najmniej 2 dni przed końcem cedowanej Usługi. Do przeprowadzenia Cesji wymagane jest aktywne Konto Użytkownika. Realizacja Cesji z Cedenta na Cesjonariusza następuje pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. W takim przypadku faktura proforma zostaje wystawiona przez Usługodawcę w dniu zakończenia Usługi z danymi Cesjonariusza. Wymagany termin płatności wynosi wówczas 1 dzień. Nieopłacenie przez Cesjonariusza faktury pro forma jest równoznaczne z wygaśnięciem Usługi.
  3. Postanowienia pkt. 11.1. oraz 11.2. mają odpowiednie zastosowanie w przypadku cesji Umowy pomiędzy przedsiębiorcami.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie za co najmniej 30 (trzydzieści) dniowym powiadomieniem Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu dla umów obowiązujących możliwe są pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmienione postanowienia Regulaminu. O braku zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić pisemnie Usługodawcę przed terminem określonym w punkcie 12.2.
  2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w odniesieniu do umów obowiązujących z początkiem nowego Okresu Rozliczeniowego, chyba że przepisy prawa, z których wynika konieczność zmiany Regulaminu przewidzą inny termin. Brak akceptacji nowych postanowień Regulaminu powoduje rozwiązanie umowy z końcem Okresu Rozliczeniowego albo w terminie wynikającym z przepisów prawa stanowiących podstawę do zmiany Regulaminu.
  3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory rozstrzygane będą według właściwości ogólnej, a w przypadku Konsumenta mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przez podmiot uprawniony wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych prowadzonego przez Prezesa UOKiK na wniosek Użytkownika lub Usługodawcy. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, przy o braku zgody Usługodawcy na takie postępowanie Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany na papierze lub innym trwałym nośniku.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
Obowiązuje od 2021.10.26

Załącznik nr. 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MEVSPACE Sp. z o.o.,
ul. Augustyna Locciego 33, 02-928 Warszawa
e-mail: info@mevspace.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ........................................................

– Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ........................................................

– Adres konsumenta(-ów) ........................................................

– Adres email konta w panel.mevspace.com ........................................................


Miejscowość, data .........................


Podpis konsumenta(-ów) ...............................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)(*) Niepotrzebne skreślić