Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych jest MEVSPACE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Augustyna Locciego 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000346299, NIP: 7282739782, REGON: 100818967.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Udzielenia Ci wsparcia za pomocą rozmowy na czacie na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, którym jest obsługa zapytań, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Rejestracji Twojego konta na stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Realizacji działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu jej odwołania; lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jakim jest utrzymanie kontaktów biznesowych;

Realizacji działań handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu jej odwołania;

Przeprowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Rejestracji Twojego konta na stronie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Realizacji i utrzymania usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora, w tym w szczególności przygotowania oraz konfiguracji usługi, obsługi Twoich zgłoszeń, usuwania awarii, a także zapewnienia wsparcia technicznego przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń; oraz na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez czas wymaganym prawem;

Wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia, w tym w szczególności w zakresie kontaktu z organami ścigania oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń;

Utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora do czasu niezbędnego dla poprawnego utrzymania obsługi;

Realizacji działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu jej odwołania; lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jakim jest utrzymanie współpracy biznesowej;

Realizacji działań handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, poprzez pozyskanie Twojej zgody i do momentu jej odwołania;

Przeprowadzania ankiet posprzedażowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora polegający na doskonaleniu usług przez czas 12 miesięcy od momentu jej pozyskania.

Jeżeli jesteś naszym dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem lub partnerem biznesowym, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Realizacji i utrzymania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Obsługi finansowo-księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, przez czas, który pozwoli nam na rozpatrzenie ewentualnych roszczeń.

Jeżeli odwiedzasz serwerownie Mevspace to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako uzasadniony interes administratora, polegającym na monitoringu CCTV. Nagrania są przechowywane przez okres 14 dni od daty wykonania nagrania i zarządzaniu dostępem.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,

innym odbiorcom danych, w tym:

dostawcom usług IT oraz telekomunikacyjnych, z którymi współpracujemy,

firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,

upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. służbom porządku publicznego,

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, tam gdzie podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora,

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy transferujemy Twoje dane poza EOG?

Dla osiągnięcia celów dot. obsługi czatu na stronie www. oraz realizacji współprac wykorzystując komunikator wewnętrzny przekazujemy Twoje dane osobowe do USA, jako kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Kraje trzecie”), który jest uznany za zapewniający wystarczający poziom ochrony zgodnie z artykułem 45 RODO przez Komisję Europejską.

Kontakt i profilowanie

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: odo@mevspace.com. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania i doskonalenia serwisów internetowych.